PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u goed te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2022.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Praktijk De Kleine Tuin, maatschap, KvK 85296791, adres: Kraaiheide 47, 3069 LC Rotterdam, www.praktijkdekleinetuin.nl.

Praktijk De Kleine Tuin verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, persoonlijk gesprek en Whatsapp of tijdens online gesprekken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening of doeleinden. Praktijk De Kleine Tuin verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: NAW-gegevens, contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers, geboortedatum, inhoud van communicatie. Praktijk De Kleine Tuin verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden zoals: het onderhouden van contact, een goede en efficiënte dienstverlening, het verrichten van administratieve handelingen, facturering, het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen, nakoming van wettelijke verplichtingen, het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat praktijk De Kleine Tuin hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: praktijk De Kleine Tuin, praktijk voor psychosociale hulpverlening en coaching. Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening, de bescherming van haar financiële belangen, de verbetering van haar diensten.

Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een speciaal doel zal hiervoor afzonderlijk schriftelijk toestemming worden gevraagd. Verstrekking aan derden van uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden wanneer praktijk De Kleine Tuin aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Praktijk De Kleine Tuin zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Praktijk De Kleine Tuin zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat praktijk De Kleine Tuin zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft praktijk De Kleine Tuin passende beveiligingsmaatregelen genomen. In verband met de veiligheid publiceren wij hieromtrent niets maar u kunt altijd als u bij ons persoonsgegevens heeft laten vastleggen meer informatie krijgen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Praktijk De kleine Tuin gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

SSL certificaat

Wij maken gebruik van een Secure Socket Layer (SSL) op onze website. Dit wil zeggen dat er een beveiligde laag wordt gecreëerd tussen de browser en de webserver. Op deze manier worden login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, en persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website veilig gebruikt.

Webhosting

Onze website staat bij Yourhosting geregistreerd. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies door derden/Google Analytics

Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet op basis van woonplaats, geslacht, leeftijd, ip, devices en conversie (geen naam en adres).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk De Kleine Tuin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen middels het contactformulier op onze website.


Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk De Kleine Tuin laat dit dan vooral aan ons weten. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw eigen gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!