Algemene voorwaarden

Afspraken en annulering

- Hulpverlening bij praktijk De Kleine Tuin vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de psycholoog of coach van praktijk De Kleine Tuin als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.
- Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten. Bij annulering binnen 24 uur voor een sessie, anders dan bij overmacht, wordt het gehele consult in rekening gebracht.
- Bij verhindering van praktijk De Kleine Tuin wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
- Een sessie duurt een uur.

Psychologische hulpverlening en coaching

- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin gaat geen sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

Informatieverstrekking

- Praktijk De Kleine Tuin stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen.
- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
- Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag praktijk De Kleine Tuin informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
- Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
- De psycholoog/coach van praktijk De Kleine Tuin is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
- De psycholoog /coach van praktijk De Kleine Tuin neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Betaling

- U kunt betalen middels overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt hiervoor na iedere sessie per e-mail een factuur van praktijk De Kleine Tuin.
- Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het betreffende bankrekeningnummer welke vermeldt staat op de factuur.
- Als u kiest voor online coaching of een trainingspakket ontvangt u voor de eerste sessie een factuur per e-mail. Deze factuur dient betaald te worden voordat de online coaching of training daadwerkelijk begint.
- Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wel zijn er werkgevers die coaching trajecten vergoeden. Je kunt bij je werkgever informeren of deze de kosten (gedeeltelijk) op zich wil nemen. Psychosociale hulpverlening wordt in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar zelf.

- Indien de cliënt een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd:
een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van praktijk De Kleine Tuin.
Voorts zijn alle kosten door praktijk De Kleine Tuin gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de cliënt. Daaronder zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit altijd zelf bij de hulpverlener aangeeft. Praktijk De Kleine Tuin is niet aansprakelijk voor materiële schade die u heeft geleden door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte eigendommen en overige goederen of beschadiging van materialen die in uw eigendom zijn, tijdens of na een bezoek aan praktijk de Kleine Tuin.

Klachtenregeling

- Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de psycholoog of coach van praktijk De Kleine Tuin. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de psycholoog of coach van praktijk De Kleine Tuin in staat is adequaat te reageren.
- Als een klacht gegrond is, zal de psycholoog of coach van praktijk De Kleine Tuin de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.